૬૪મું નવમાંશ: 64th Navmansha:

૬૪મું નવમાંશ:  64th Navmansha:
૬૪મું નવમાંશ કેવી રીતે શોધવું :
નવમાંશ કુંડળીનો ઉપયોગ ખાસ કરીને ગોચર ગ્રહોનાં ભ્રમણની સારી નરસી અસર જોવાં થાય છે . એ માટે મારા લેખ નવમાંશ-૨ પરથી રાશિ તુલ્ય નવમાંશ અને નવમાંશ તુલ્ય રાશિને બરાબર સમજી લેવી જરૂરી છે.
ગોચરમાં જ્યારે  ખાસ કરીને મંદ ગતિનાં ગ્રહો એક ભાવમાં લાંબો સમય રહે જેની અસર જીવનમાં થતી હોય છે. મંદ ગતિનાં ગ્રહો જેવાકે ગુરુ,રાહુ, કેતુ શનિ જેવાં ગ્રહોની અસર જીવન પર પડે છે.
જ્યોતિષની જુદી-જુદી પ્રાચીન ચોપડીઓમાં ૬૪માં નવમાંશ માટે લખાયેલું છે.
૬૪ માં નવમાંશ ને ખર નવમાંશ પણ કહે છે. ૬૪મુઅં નવમાંશ આઠમાં ભાવે આવે .૬૪ મુ નવમાંશ એટલે બીજું કંઈ નહીં પણ ૨૧૦મો અંશ.
સામાન્ય રીતે જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં રસ ધરાવનારા જાણે છે કે , જન્મલગ્ન કે ચંદ્રથી આઠમાં ભાવેથી મંદ ગતિનાં અશુભ ગ્રહનું ગોચર અશુભત્વ આપે છે. ચંદ્ર થી આઠમે ગોચર કરતો શનિ અશુભ ફળ આપે છે, નાની પનોતી પણ ગણાય છે. શનિ એક ભાવમાં અઢી વર્ષ રહે છે. તો શું આ અઢીએ વર્ષ શનિ અશુભ ફળ જ આપે? ના, હકીકતમાં આમ બને નહીં. માટે એક એવો એરિયા શોધવો પડે કે જ્યારે શનિ તેનું સૌથી અશુભ ફળ , (મરણતુલ્ય કે હતાશા ઉપજે એવું ) આપતો હોય. જે ૬૪માં નવમાંશ તરીકે ઓળખાય છે. આ એરિયા ૦°થી ૩°-૨૦’ એટલે કે ૨૦૦ મીનીટ નો ભાગ હોય છે.
૬૪મું નવમાંશ ખાસ કરીને લગ્નથી અને ચંદ્રથી જોવામાં આવે છે. પરંતુ કેટલીક ચોપડીઓમાં સૂર્યથી પણ વિચારણા કરાય છે.
૬૪મું નવમાંશ જન્મકુંડળીમાં ૮ માં ભાવે મળે.
આપણે જાણીએ છીએ કે, એક રાશિમાં નવ નવમાંશ હોય છે.
૭ રાશિ × ૯ નવમાંશ= ૬૩ નવમાંશ થાય. માટે ૬૪મું નવમાંશ આઠમાં ભાવે જ આવે.
ચંદ્રથી શોધવું હોય તો, ચંદ્ર જે રાશિમાં હોય તેની આઠમી રાશિમાં  ૬૪મું નવમાંશ મળે.


ઉદાહરણ તરીકે  ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં ૧૨°૫૧’ નો છે.
માટે આ ચંદ્ર ચોથા નવમાંશમાં છે. વૃષભ રાશિથી આઠમી રાશિ ધન રાશિ આવે. તો ૬૪મું નવમાંશ ધન રાશિનું ચોથુ નવમાંશ આવે. ધન રાશિમાં ચોથું નવમાંશ મેષ નવમાંશ આવે.
૧૨° ૫૧’નો ભાગ  ૧૦°૦૦’ થી ૧૩°૨૦’ની વચ્ચે આવે.
એક ઉદાહરણ જન્મલગ્નનું જોઈએ . ઉદિત લગ્ન વૃશ્ચિક રાશિનું છે. લગ્ન ૧૭° ૫૩નું છે. વૃશ્ચિક રાશિથી આઠમી રાશિ મિથુન રાશિ આવે.
૧૭°૫૩’ એ છઠુ નવમાંશ આવે. માટે  મિથુન રાશિ નું છઠુ નવમાંશ ૬૪મું નવમાંશ થાય. માટે ૬૪મું નવમાંશ મિથુન રાશિનું મીન નવમાંશ આવે.
૬૪મું નવમાંશ ગણવું કઈ રીતે? શું ૬૪ નવમાંશ ગણવાં બેસવાનું?
૬૪મું નવમાંશ ગણવાની સરળ રીત:
આપણે બોલીએ છીએ નવમાંશ , ૬૪મું નવમાંશ. માટે જન્મલગ્ન કુંડળીની સાથે નવમાંશ કુંડળીનો પણ આધાર લઈએ તો આ ગણતરી સરળ રીતે કરી શકાય.
સ્ટેપ (૧): જો લગ્નથી ૬૪મું નવમાંશ ગણવું હોય તો લગ્નથી આઠમી રાશિ ધ્યાનમાં રાખીએ.
સ્ટેપ (૨):  એનું ૬૪મું નવમાંશ શોધવા નવમાંશ કુંડળીનાં ચોથા ભાવે આવતી રાશિ જે હોય એ ૬૪માં નવમાંશ ગણાય. એ રાશિનો અધિપતિ ૬૪માં
નવમાંશ નો અધિપતિ ગ્રહ ગણાય.
હવે જો ચંદ્રથી ૬૪મું નવમાંશ ગણવું હોય તો :
સ્ટેપ (૧) :
જન્મકુંડળીમાં ચંદ્ર રાશિથી આઠમી રાશિમાં ૬૪મું નવમાંશ આવે. માટે આ રાશિ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.
સ્ટેપ (૨)
નવમાંશ કુંડળીમાં ચંદ્ર જે રાશિમાં હોય તેનાથી ચોથી રાશિ ૬૪મું નવમાંશ હોય.

ઉદાહરણ કુંડળીમાં ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે.
સ્ટેપ ૧:
વૃષભથી આઠમી ધન રાશિમાં ૬૪મું નવમાંશ આવે.

સ્ટેપ ૨:
નવમાંશ કુંડળીમાં ચંદ્ર કંઈ રાશિમાં છે એ જોવો.
ઉદાહરણ કુંડળીમાં નવમાંશ કુંડળીમાં ચંદ્ર મેષ રાશિમાં  છે. હવે મેષ થી  ચોથી રાશિ કર્ક આવે  . માટે ચંદ્રથી ૬૪મું નવમાંશ ધન રાશિનું કર્ક નવમાંશ આવે.
૬૪માં નવમાંશ પરથી જ્યારે ગોચરમાં શનિ, રાહુ કેતુ જેવાં અશુભ ગ્રહોનું ભ્રમણ થાય ત્યારે શારિરીક, માનસિક મૃત્યુ તુલ્ય તકલીફોનો સામનો કરવો પડે છે. કેતકી મુનશી

Author: daveketaki

Always passionate to learn about new aspects of Astrology.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s