પુષ્કર નવમાંશ : Pushkar Navmansh :

પુષ્કર નવમાંશ
નક્ષત્ર પદ અને નવમાંશ પરનો લેખ  છે. જેમાં આજે પુષ્કર નવમાંશ સરળતાથી ઓળખીશું.
પુષ્કર એટલે જે પૃષ્ઠ કરે , સમૃદ્ધ કરે એવું નવમાંશ. આ નવમાંશમાં રહેલો ગ્રહ શુભ ફળ આપવા માટે સક્ષમ બને છે. જે ગ્રહ પુષ્કર નવમાંશ હોય એ ગ્રહનાં કારકત્વમાં વૃધ્ધિ થતી હોય છે.
આ નવમાંશ શુભ નવમાંશ છે કારણ કે આ નવમાંશ નો અધિપતિ ગ્રહ શુભ ગ્રહો જેવા કે ગુરૂ શુક્ર બુધ અને ચંદ્ર હોય છે.
આપણે જાણીએ છીએ કે એક રાશિમાં નવ નક્ષત્ર પદ છે એટલે કે નવ નવમાંશ હોય છે.   બાર રાશિમાં ૧૦૮ નવમાંશ હોય છે.
દરેક રાશિમાં રહેલા નવ નવમાંશ માંથી બે નવમાંશ પુષ્કર નવમાંશ હોય છે. એટલે કે બાર રાશિમાં કુલ ૨૪ પુષ્કર નવમાંશ હોય છે.
ખાસ કરીને ધન અને મીન નવમાંશ , વૃષભ અને તુલા નવમાંશ , કર્ક નવમાંશ અને બુધના નવમાંશ પદમાં ફક્ત કન્યા નવમાંશ પુષ્કર નવમાંશ તરીકે જોવા મળે છે.
અગ્નિ તત્વની મેષ રાશિમાં ભરણી નક્ષત્ર જે શુક્ર નું નક્ષત્ર છે. જેમાં શુક્ર નું તુલા નવમાંશ જે સાતમું નવમાંશ છે . આ તુલા નવમાંશ પુષ્કર નવમાંશ છે .
મેષ રાશિમાં શનિ નીચત્વ પામે છે. લગ્ન કુંડળીમાં મેષ રાશિમાં શનિ હોય અને એ શનિ ૨૦° થી ૨૩°૨૦’ ની વચ્ચે નાં અંશનો હોય તો એ તુલા નવમાંશ માં આવે એટલે જન્મ લગ્ન કુંડળીમાં નીચ રાશિમાં દેખાતો શનિ નવમાંશમાં પોતાની ઉચ્ચ રાશિ તુલામાં જોવા મળે છે.

મેષ રાશિમાં બીજુ પુષ્કર નવમાંશ કૃતિકા નક્ષત્રનું પ્રથમ પદ છે જે મેષ રાશિનું અંતિમ નવમાંશ છે.
કૃતિકા નક્ષત્ર સૂર્ય નું નક્ષત્ર છે.
આ કૃતિકા નક્ષત્ર નું પ્રથમ પદ એ નવમું નવમાંશ ધન નવમાંશ છે ગુરુનું નવમાંશ છે. આ જ રીતે બીજી અગ્નિ તત્વની રાશિઓ સિંહ અને ધનમાં પણ જોવાં મળે. એટલે કે, અગ્નિ તત્વની મેષ, સિંહ અને ધન રાશિમાં સાતમું અને નવમું નવમાંશ પુષ્કર નવમાંશ છે.

હવે પૃથ્વી તત્વની વૃષભ રાશિમાં પુષ્કર નવમાંશ કૃતિકા નક્ષત્રમાં જ બને છે. વૃષભ રાશિમાં ત્રીજું નવમાંશ મીન નવમાંશ આવે છે. જે ગુરૂનું નવમાંશ છે.
જો કોઈ ગ્રહ પૃથ્વી તત્વની રાશિમાં ૬°-૪૦’ થી ૧૦° નો હોય તો એ ગ્રહ પુષ્કર નવમાંશ છે એમ કહેવાય.
આમ સૂર્યનાં નક્ષત્રમાં બે નવમાંશ જુદી જુદી રાશિમાં પુષ્કર નવમાંશ હોય છે.
વૃષભ રાશિમાં બીજુ પુષ્કર નવમાંશ રોહિણી નક્ષત્રમાં રહેલું છે. વૃષભ રાશિમાં પાંચમું નવમાંશ પુષ્કર નવમાંશ હોય છે. આ નવમાંશ રોહિણી નક્ષત્રનું બીજું પદ એટલે કે વૃષભ નવમાંશ છે. રોહિણી નક્ષત્ર ચંદ્રનું નક્ષત્ર છે. જેમાં બીજુ પદ સ્વ રાશિનું નવમાંશ થાય છે. વૃષભ રાશિમાં ૧૩°-૨૦’ થી ૧૬°-૪૦’ વચ્ચે રહેલો ગ્રહ વર્ગોતમી અને પુષ્કર નવમાંશનો થાય છે. આમ પૃથ્વી તત્વની રાશિઓ વૃષભ કન્યા અને મકર રાશિમાં ત્રીજું અને પાંચમું નવમાંશ પુષ્કર નવમાંશ હોય છે.

વાયુ તત્વની મિથુન રાશિમાં પુષ્કર નવમાંશ ગુરુનાં  પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં છે. વાયુ તત્વની રાશિઓમાં છઠું નવમાંશ આર્દ્રા નક્ષત્રનું મીન નવમાંશ છે. જેનો અધિપતિ ગુરુ છે. વાયુ તત્વની રાશિમાં ૧૬°-૪૦’ થી ૨૦° રહેલો ગ્રહ પુષ્કર નવમાંશ માં છે એમ કહેવાય.
વાયુ તત્વની મિથુન રાશિમાં બીજુ પુષ્કર નવમાંશ આઠમું નવમાંશ આવે છે. મિથુન રાશિમાં પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં જે ગુરૂનું નક્ષત્ર છે એમાં આવે છે. આ નવમાંશ વૃષભ નવમાંશ છે. જેનો અધિપતિ શુક્ર છે. એટલે કે કોઈ ગ્રહ ૨૩°-૨૦’ થી ૨૬° ૪૦’ ની વચ્ચે નો હોય તો પુષ્કર નવમાંશ નો હોય. આમ વાયુ તત્વની મિથુન, તુલા અને કુંભ રાશિમાં છઠુ અને આઠમું નવમાંશ પુષ્કર નવમાંશ આવે.

જળ તત્વની કર્ક રાશિમાં પુનર્વસુ નક્ષત્ર નું એક પદ આવે છે. જે કર્ક નવમાંશ નું હોય છે. આ પદ કે નવમાંશ વર્ગોતમી તથા પુષ્કર નવમાંશ છે. અહીં જોયું કે, ગુરુનું નક્ષત્ર જે બે રાશિમાં ‌વહેચાયેલુઅં છે એમાં બે પુષ્કર નવમાંશ જોવાં મળે છે. કોઈ પણ ગ્રહ આ રાશિમાં ૦° થી ૩°-૨૦’ નો હોય તો પુષ્કર નવમાંશ માં આવે. તથા કર્ક રાશિમાં એ વર્ગોતમ પણ બને.
જળ તત્વની કર્ક રાશિમાં બીજું પુષ્કર નવમાંશ ત્રીજા પદમાં હોય છે.  એટલે કે પુષ્ય નક્ષત્રમાં બીજું પદ એ કન્યા નવમાંશ માં આવે છે. પુષ્ય નક્ષત્ર શનિનું નક્ષત્ર છે. જેમાં કન્યા નવમાંશ પુષ્કર નવમાંશ છે. કોઈ પણ ગ્રહ જળ તત્વની રાશિમાં ૬° ૪૦’ થી ૧૦° ની વચ્ચે રહેલો હોય તો પુષ્કર નવમાંશ માં આવે છે.
આમ જળ તત્વની કર્ક વૃશ્ચિક અને મીન રાશિમાં  પહેલું અને ત્રીજું નવમાંશ પુષ્કર નવમાંશ હોય.
આપણે જોયું કે, સૂર્ય નાં નક્ષત્ર કૃતિકા, ઉતર ફાલ્ગુની, ઉતરાષાઢા નક્ષત્ર નું એક પદ એક રાશિમાં જ્યારે બીજા ત્રણ પદ બીજી રાશિમાં હોય છે. તથા ગુરુના નક્ષત્ર પુનર્વસુ, વિશાખા, પૂર્વભાદ્રાપદ નક્ષત્રમાં ત્રણ પદ એક રાશિમાં અને એક પદ એનાં પછીની રાશિમાં હોય છે. આ સૂર્ય અને ગુરુ નાં નક્ષત્ર માં એક પુષ્કર નવમાંશ એક રાશિમાં અને બીજું પુષ્કર નવમાંશ બીજી રાશિમાં હોય છે. એટલે સૂર્ય અને ગુરુનાં નક્ષત્ર કુલ છ , છે પુષ્કર નવમાંશ આપે છે. એટલે કુલ બાર પુષ્કર નવમાંશ થાય.
શુક્ર, ચંદ્ર રાહુ શનિ નાં નક્ષત્રોમાં દરેકમાં ત્રણ નવમાંશ પુષ્કર નવમાંશ હોય છે. એટલે કે શુક્રનાં ત્રણ નક્ષત્રમાં ત્રણ , ચંદ્ર નાં ત્રણ શનિનાં નક્ષત્ર માં ત્રણ તથા રાહુનાં નક્ષત્રનાં ત્રણ થી બીજા બાર પુષ્કર નવમાંશ હોય છે.
અહી આપણે જોયું કે, મંગળ અને કેતુનાં નક્ષત્ર માં પુષ્કર નવમાંશ જોવાં મળતાં નથી.
પુષ્કર નવમાંશ માં રહેલો ગ્રહ નવમાંશમાં કયા ભાવમાં છે એ સંબંધી ફળ આપે છે. પુષ્કર નવમાંશ માં રહેલો ગ્રહ ૬,૮,૧૨ માં ભાવે હોય તો ધન સંપત્તિ ની સાથે રોગ કે મૃત્યુ તુલ્ય કષ્ટ પણ આપે છે. ફક્ત પુષ્કર નવમાંશ માં ગ્રહને જોઇને શુભ ફળ આપશે જ એવું જરૂરી નથી.
પુષ્કર નવમાંશ માં રહેલો ગ્રહ જે ગ્રહ પર દ્રષ્ટિ કરે એ ગ્રહ પણ શુભ ફળ આપે છે.
જે કુંડળી માં વધુ ગ્રહ પુષ્કર નવમાંશ માં હોય એ બળવાન કુંડળી બને છે.

Author: daveketaki

Always passionate to learn about new aspects of Astrology.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: